ICBB - Natječaj za izbor ravnatelja

ICBB – Natječaj za izbor ravnatelja

Natječaj za izbor ravnatelja/icu Interpretacijskog centra baštine Banovine otvoren je do subote, 11. ožujka 2017. godine.


Na temelju članka 8. Odluke o osnivanju Interpretacijskog centra baštine Banovine („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 14/16) Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja raspisuje

NATJEČAJ
za imenovanje ravnatelja/ice Interpretacijskog centra baštine Banovine

Za ravnatelja/icu može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij odnosno visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“, broj 123/03, 105/04, 174/04, 2/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 i 60/15) u području društvenih i humanističkih znanosti,
 • najmanje 5 godina rada u struci ili srodnim djelatnostima,
 • znanje jednog svjetskog jezika u govoru i pismu,
 • poznavanje rada na računalu.

Ravnatelja/icu imenuje Županijska skupština Sisačko-moslavačke županije na razdoblje od četiri godine.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu, obvezno je priložiti u izvorniku ili ovjerenom presliku:

 • dokaz o stručnoj spremi,
 • dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis izdan od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrdu izdanu od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
 • dokaz o znanju jednog svjetskog jezika,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu,
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ne starije od 30 dana,
 • program rada za razdoblje od 4 godine,
 • životopis.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu: Sisačko – moslavačka županija, Stjepana i Antuna Radića 36, 44 000 Sisak s naznakom: „Natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Interpretacijskog centra baštine Banovine – ne otvaraj“.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Sa svim kandidatima koji podnesu pravovremene i potpune prijave obavit će se razgovor u roku od 30 dana od isteka roka za prijavu na Natječaj. Vrijeme i mjesto održavanja razgovora obavit će se najmanje 5 dana prije održavanja razgovora na mrežnoj stranici Interpretacijskog centra baštine Banovine.

Kandidati će o izboru biti obaviješteni na propisani način u zakonskom roku.

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU JAVNOG NATJEČAJA

Komentari nisu dozvoljeni