ICBB - Poziv kandidatkinji

ICBB – Poziv kandidatkinji

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
POVJERENSTVO ZA PROVEDBU JAVNOG NATJEČAJA ZA IMENOVANJE
RAVNATELJA/ICE INTERPRETACIJSKOG CENTRA BAŠTINE BANOVINE
KLASA: 612-13/17-01/01
URBROJ: 2176/01-02-17-6
Sisak, 22. ožujka 2017.

Povjerenstvo za provedbu javnog Natječaja za imenovanje ravnatelja/ice Interpretacijskog centra baštine Banovine objavljuje

 

P O Z I V

 

na razgovor kandidatkinje koja se javila na Natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Interpretacijskog centra baštine Banovine.

Razgovor će se održati 28. ožujka 2017. godine u 8,00 sati u zgradi Sisačko-moslavačke županije, Stjepana i Antuna Radića 36, soba 38/II.

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU JAVNOG NATJEČAJA

Komentari nisu dozvoljeni