JAVNI NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO RAVNATELJA INTERPRETACIJSKOG CENTRA BAŠTINE BANOVINE (m/ž)

JAVNI NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO RAVNATELJA INTERPRETACIJSKOG CENTRA BAŠTINE BANOVINE (m/ž)

Na temelju članka 38. Zakona o ustanovama (NN broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19),  članaka 15. 16. Statuta Interpretacijskog centra baštine Banovine Upravno vijeće Interpretacijskog centra baštine Banovine  (u daljnjem tekstu: Upravno vijeće) raspisuje

JAVNI NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO RAVNATELJA INTERPRETACIJSKOG CENTRA BAŠTINE BANOVINE (m/ž)

Uvjeti:

– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij muzeologije i upravljanja baštinom odnosno visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju u području društvenih i humanističkih znanosti,

– najmanje 5 godina rada u struci ili srodnim djelatnostima,

– znanje jednog svjetskog jezika u govoru i pismu,

– poznavanje rada na računalu.

Prednost pri zapošljevanju:

    – završen studij muzeologije i upravljanja baštinom, napredno poznavanje engleskog  jezika, napredno poznavanje rada na računalu, organizacijske sposobnosti

Ravnatelj Interpretacijskog centra imenuje se za razdoblje od četiri godine. Uz pisanu prijavu na natječaj koja mora biti vlastoručno potpisana kandidati trebaju priložiti u izvorniku ili ovjerenom presliku:

– dokaz o stručnoj spremi,

– dokaz o znanju jednog svjetskog jezika,

– dokaz o hrvatskom državljanstvu,

– uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 30 dana,

– program rada za 4 godine,

– životopis.

Popis poslova radnog mjesta Ravnatelja uključuju:

– poslove utvrđene zakonom,

– vođenje i upravljanje radom Centra sukladno Statutu,

– ostale poslovi po nalogu Osnivača.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti prema posebnom zakonu dužan se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo, odnosno priložiti propisane dokaze o tom statusu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.


Prijave s potrebnim dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se Interpretacijskom centru baštine Banovine n/p Upravnom vijeću,  »Natječaj za ravnatelja Interpretacijskog centra baštine Banovine – ne otvarati« na adresu elektroničke pošte info@icbb.hr, u roku od 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama.

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrati će se samo osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu, te koja ispunjava formalne uvjete iz natječaja.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće biti razmatrane.
Svi kandidati koji uđu u uži krug bit će pozvani na razgovor.

Vrijeme i mjesto održavanja razgovora (intervjua) bit će objavljeno na web-stranici Interpretacijskog centra baštine Banovine najmanje pet dana prije održavanja razgovora (intervjua).Razgovor provodi Upravno vijeće (može i predsjednik Upravnog vijeća) ili osobe koje ovlasti predsjednik Upravnog vijeća. 
U slučaju da pozvani kandidat ne pristupi razgovoru, smatrati će se da je povukao prijavu na natječaj.


O rezultatima javnog natječaja kandidati/kinje će biti obaviješteni javnom objavom rješenja o imenovanju izabranog/e kandidata/kinje na web-stranici Interpretacijskog centra baštine Banovine. Dostava svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana objave na web-stranici Interpretacijskog centra baštine Banovine.

U slučaju da se na raspisani natječaj nitko ne prijavi ili nitko od prijavljenih kandidata ne bude izabran, natječaj će se ponoviti. 

Upravno vijeće Interpretacijskog centra baštine Banovine zadržava pravo ne izvršiti izbor ravnatelja prema raspisanom natječaju te isti poništiti.

  
Priložena natječajna dokumentacija se ne vraća.

                                                                                           Upravno vijeće

                                                                        Interpretacijskog centra baštine Banovine

                                                                                    Predsjednik Darjan Vlahov

KLASA: 402-08/21-04/01                                                                              

UrBroj: 2176/142-21-6

U Sisku, 3. ožujak 2021.godine

Komentari nisu dozvoljeni